fbpx
ผลการค้นหาของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ PropPular.com และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทราบล่วงหน้า เนื่องจากเว็บไซต์ของเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และการที่คุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ย่อมถือว่าคุณยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ

ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รับทราบว่า เราและบุคคล/นิติบุคคลอื่นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ โดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์หรือในลักษณะใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราและบุคคล/นิติบุคคลอื่นเป็นเจ้าของ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น เราไม่รับรอง รับประกันหรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ในเนื้อหา ข้อมูล หรือการให้บริการต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์เหล่านั้น
ผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์และ/หรือการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวทุกกรณี  เราไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น

ความรับผิดของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์

ผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตกลงว่า ในกรณีที่เราได้รับความเสียหายหรือสูญหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความ และ/หรือค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี)ให้แก่เรา

ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลและ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน และ/หรือ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของเราหรือผู้ใช้งานรายอื่น

ข้อมูลของผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา ไม่ว่าในรูปแบบหรือด้วยวิธีใดๆ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และไม่ถือเป็นความลับหรือเอกสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือของบุคคลใดๆ ทั้งนี้ เรามีสิทธิโดยชอบที่จะตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเสนอทรัพย์และ/หรือบริการให้แก่คุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เราไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ ความถูกต้องตรงต่อเวลา รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย ของข้อมูลและ/หรือเนื้อหาตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง) จากการใช้บริการเว็บไซต์นี้  ผู้ใช้งานต้องยอมรับว่า เมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว ต้องยอมรับความเสี่ยง  ต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ  เว็บไซต์ Proppular.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ในบังคับและตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากและ/หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซค์แห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยจะมีอำนาจเต็มหากเกิดกรณีพิพาท

รายการเปรียบเทียบ